DoA student seminar

  Home/Events/Calendar/DoA student seminar

Events Calendar

 Time:  Friday, November 27, 2020, 03:20pm
 Title:  DoA student seminar
 Speaker:  DoA students
 Location:

S727


ABSTRACT

Entropy topics - Life (Speaker: Xuanyi Wu (15+5), Xinyan Hua (15+5), team with Zhihao Chen, Shengtang Wang, Ruonan Guo, Yanling Chen, Hongjing Yang, Ben Wang, Tianjun Gan)
Entropy topics - Galaxies (Speaker: Xiao Li, team with Tao Jing)
Entropy topics - Universe (Speaker: Hongjing Yang, team with Xiao Li, Zhixing Li, Sifang Wang, Xinyan Hua)


Slides: