Administration

  Home/Administration

Administration

Name Phone Office
Du, Moran (杜默然)

62797582 S-609
Feng, Zhenzhen (冯真真)

62792126 Observatory
Jia, Limei (贾励梅)

62799782 S-625
Liu, Guoqing (刘国卿)

62785807 S-609
Liu, Xiang (刘向)

62796956 208A DEP
Wang, Xiaojing (王小静)

62780315 S-609
Xiong, Yidan (熊一丹)

62785807 S-609